Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vietnam, 2016 Azole resistance and erg11 mutations associated with fluconazole resistance in Candida tropicalis isolated from patients in Hue city, Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 1A
Trang: 351-358
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo, Antonella Santona, Maura Fiamma, Piero Cappuccinelli
Thuộc đề tài: 0