Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử định danh loài một số chủng nấm men và xác định tỷ lệ đề kháng với thuốc kháng nấm bằng phương pháp khuyếch tán trên đĩa thạch
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 1005
Số:
Trang: 484-489
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo, Antonella Santona, Silvana Sana, Piero Cappuccinelli
Thuộc đề tài: 0