Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của dự án xây dựng cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số: 44
Trang: 115-121
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Hữu Ngữ, Đàm Thị Huyền Trang
Đề tài liên quan: 0