Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án ở thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 112
Số: 13
Trang: 201-209
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Phúc Khoa
Đề tài liên quan: 0