Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: State-Making and Local reaction in Upland area of Central Vietnam: Case study at Hmong village in Thanh Hoa province
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceedings of International Symposium on Environmental and Life Science
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul
Đề tài liên quan: 0