Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: High school students' covariational reasoning in interpreting dynamic situations
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập: 2
Số:
Trang: 174-181
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến (Chính), Đặng Thị Nhung, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Dũng
Đề tài liên quan: 0