Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mathematical modelling competency of mathematics pre-service teachers in the technology environment
Tạp chí:
ISSN: ISBN 978-986-05-5783-1
Tên tạp chí Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập: 1
Số:
Trang: 217-226
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Mai Thủy, Trần Dũng
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://earcome8.math.ntnu.edu.tw