Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mathematical modelling competency of mathematics pre-service teachers in the technology environment
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập: 1
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Mai Thủy, Trần Dũng
Đề tài liên quan: 0