Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sắc tứ Kim Cang tự - Ngôi cổ tự bên sông Đà Rằng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí T/c Liễu Quán
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: Tháng 5
Trang: 67
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đặng Vinh Dự (Chính), Nguyễn Chí Ngàn
Thuộc đề tài: 0