Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo ngập lụt và hạn hán do biến đổi khí hậu tại xã Cẩm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập: 1
Số:
Trang: 370-378
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa, Lê Ngọc Phương Quý
Đề tài liên quan: 0