Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH NHÓM TỐI ƯU TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG
Tạp chí:
ISSN: 2588-1175
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2018
Tập: 127
Số: 2A
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-TT/article/view/4619