Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Improving nutritive value of cassava root (Manihot esculenta Crantz) by fermentation with yeast (Saccharomyces cerevisiae), urea and di-ammonium phosphate
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 5
Số: 30
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nouphone Manivanh (Chính), Lê Văn An, Trần Thị Thu Hồng, T R Preston
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd30/5/noup30094.html