Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Quasi-Shuffle Algebra and Representation of some special functions on Transcendence Basis
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9 - Nha Trang 14-18/8
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Bùi Văn Hiếu
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018