Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Biến đổi không gian xã hội truyền thống của cư dân đầm phá Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí T/c Huế Xưa và Nay
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập: 147
Số: 5-6
Trang: 54-63
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính), Đặng Vinh Dự
Thuộc đề tài: 0