Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Understanding Disaster Risk to Hue Monuments
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hue Citadel into the future: Managing Natural Hazards, Environmental Pollution, Tourism, and Community Resettlement
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính), Phạm Đăng Nhật Thái, Trần Thành Nhân, Võ Quang Hoành
Thuộc đề tài: 0