Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sử dụng Maple đưa dạng toàn phương có hạng bằng 3 trên trường hữu hạn về dạng chính tắc
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Khoa học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân (Chính), Trần Công Mẫn
Đề tài liên quan: 0