Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu tổng hợp nano oxit ZnO-CuO bằng sự phân hủy nhiệt Zn/Cu-BTC và hoạt tính quang hóa
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2017
Tập: 55
Số: 4E23
Trang: 92-98
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Thanh Minh (Chính), Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Hải Phong, Đinh Quang Khiếu
File đính kèm:
  1. Bai_bao_CuO-ZnO_TCHH_2017.docx
Đề tài liên quan: 0