Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vận dụng ngữ liệu văn học dân gian vào việc giảng dạy nội dung văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên thuộc học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu PDF Hội thảo quốc gia liên ngành lần thứ 2 - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính), Dương Thị Nhung
Đề tài liên quan: 0