Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của viện trợ Mỹ đối với sự phát triển của giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975
Tạp chí:
ISSN: 2588-1213
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 6A
Trang: 49-62
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni.jssh.v128i6A.5164