Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968 và sự ra đời của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh"
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968 - bài học lịch sử" - Đại học Huế, tháng 1-2018
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 65-73
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Thuộc đề tài: 0