Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của các muối acid hửu cơ đến chất lượng và hạn sử dụng tôm sú (Penaeus Monodon) bảo quản 0 °C
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 55
Số: 4E
Trang: 153-159
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Huỳnh Nguyễn Quế Anh, Lê Tấn Khánh Trình, Đoàn Như Khuê, Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0