Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Survey on hypoxanthine and histamine concentrations in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) stored at 0°C
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 55
Số: 1S
Trang: 54-59
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Trần Thị Văn Thi, Đoàn Như Khuê
Đề tài liên quan: 0