Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ensiling Taro (Colocasia esculenta L.) foliage with cassava flour, rice bran or molasses; effect on concentration of soluble and insoluble oxalates
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 30
Số: 7
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Phan Vũ Hải, Geoffrey Savage
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/325779737