Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tìm nghiệm của phương trình Poisson ba chiều sử dụng thuật toán BiCGstab(l)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 126
Số: 1D
Trang: 151-160
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo (Chính), Dương Đình Phước, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Trần Thiện Lân
Thuộc đề tài: 0