Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: CHỨNG CHỈ RỪNG – HIỆN TRẠNG VÀ LỢI ÍCH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: 14-2015
Trang: 116-123
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Dương Xô Việt (Chính), Hồ Thanh Hà
Đề tài liên quan: 0