Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo Vietgap và bưởi thanh trà nhằm nâng cao giá trị gia tăng huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 796 - 804
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Hữu Tuyên, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân
Thuộc đề tài: 1