Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Rice distillers’ byproduct and biochar as additives to a forage-based diet for growing Moo Lath pigs; effects on growth and fed conversion.
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: (6) 2018
Số: 30
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Dư Thanh Hằng
File đính kèm:
  1. Article_3.doc
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/327776623