Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Lessons for sustainable fisheries are hiding in plain sight
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí The Conversation
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập: online
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Tác giả: Lê Văn Nam, Mark Andrachuk (Chính), Derek Armitage, Jessica Blythe, Hoàng Dũng Hà
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://theconversation.com/lessons-for-sustainable-fisheries-are-hiding-in-plain-sight-100707