Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The use of the semi-empirical method to establish a damping model for tire-soil system
Tạp chí:
ISSN: 2234-2192
Tên tạp chí Coupled Systems Mechanics (2234-2184, E-ISSN:2234-2192)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TECHNO-PRESS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập: 7
Số: 4
Trang: 395-406
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI: https://doi.org/10.12989/csm.2018.7.4.395