Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: TIME-STAMP INCREMENTAL CHECKPOINTING AND ITS APPLYING FOR AN OPTIMIZATION OF EXECUTION MODEL TO IMPROVE PERFORMANCE OF CAPE
Tạp chí:
ISSN: 0350-5596
Tên tạp chí Informatica-Journal of Computing and Informatics (0350-5596)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SLOVENSKO DRUSTVO INFORMATIKA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập: 42
Số: 3
Trang: 301-311
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Trần Văn Long (Chính), Eric Renault, Hà Viết Hải, Đỗ Xuân Huyền
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/2244/1191