Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu nhân giống in vitro giống sen trắng trẹt lõm Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học (81)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 1267-1274
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính)
Đề tài liên quan: 1