Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Apparent digestibility and N retention in growing local pigs fed ensiled Taro foliage (Colocasia esculenta) replaced by protein-enriched cassava root (Manihot esculenta Crantz)
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 30
Số: 9
Trang: 1-8
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nouphone Manivanh (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Lê Văn An
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd30/9/noup30165.html