Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of biochar on growth performance of local “Yellow” cattle fed ensiled cassava roots, fresh brewers’ grains and rice straw
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 30
Số: 9
Trang: 1-4
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Bounthavy Vongkhamchanh (Chính), Dương Thanh Hải, Lê Văn An, T R Preston
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd30/9/bobby30168.html