Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chuối ở Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập :Cơ hội và thách thức”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa, Nguyễn Mạnh Hùng
File đính kèm:
  1. phan_tich_chuoi_gia_tri_chuoi.docx
Đề tài liên quan: 0