Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện Trạng thoát nước mưa lũ vùng trũng thấp của tỉnh Thừa Thiên Huế và một số giải pháp cải thiện
Tạp chí:
ISSN: ISBN:978-604-913-964-8
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X- Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập: 2
Số:
Trang: 579-586
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Lê Quang Cảnh, Trần Đặng Bảo Thuyên
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: LKN