Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Carbone complexes with Molybdenum pentacarbonyl and Group 13 diyl Mo(CO)5-C(XCp*)2 (X = B – Tl): Structure and nature of chemical bonding
Tạp chí:
ISSN: Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập: 56
Số: 6E2
Trang: 274-280
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Dương Tuấn Quang, Hoàng Văn Đức, Huỳnh Thị Phương Loan, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp
File đính kèm:
  1. Bài_60.pdf
Đề tài liên quan: 1