Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ MÔ HÌNH LÚA CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: Vol 128
Số: 3A
Trang: 67-81
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Văn Nam (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5015