Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG HORMONE HCG LÊN SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG BỚP (BOSTRICHTHYS SINENSIS LACEPÈDE, 1801)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 3A
Trang: 15–25
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/4871