Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Improved expression of porcine epidemic diarrhea antigen by fusion with cholera toxin B subunit and chloroplast transformation in Nicotiana tabacum
Tạp chí:
ISSN: 0167-6857
Tên tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (0167-6857, E-ISSN: 1573-5044)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 1-11
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Nguyễn Xuân Huy, Mi-Young Kim (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11240-019-01562-1