Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Low-cost synthesis of carbon nanodots from millets for bioimaging
Tạp chí:
ISSN: 2059-8521
Tên tạp chí MRS ADVANCES (2059-8521, E-ISSN: 2059-8521)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CAMBRIDGE UNIV PRESS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Quang học, Lý sinh
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Chế Thị Cẩm Hà
File đính kèm:
  1. lowcost_synthesis_of_carbon_nanodots_from_millets_for_bioimaging.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.1557/adv.2019.12