Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Application of Ordinary Kriging and Regression Kriging Method for Soil Properties Mapping in Hilly Region of Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2220-9964 (Scopus/SCIE (ISI), IF=1.96)
Tên tạp chí ISPRS International Journal of Geo-Information (2220-9964)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: 8
Số: 3
Trang: 147
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Tung Gia Pham (Chính), Martin Kappas, Chuong Van Huynh, Linh Hoang Khanh Nguyen
File đính kèm:
  1. ijgi-08-00147.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.mdpi.com/2220-9964/8/3/147/htm