Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Comparison of Genomic Driver Oncogenes in Vietnamese Patients With Non–Small-Cell Lung Cancer in the United States and Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2378-9506
Tên tạp chí Journal of Global Oncology (2378-9506)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AMER SOC CLINICAL ONCOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Tác giả: Phạm Như Hiệp, Nguyễn Văn Cầu, Phan Cảnh Duy
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JGO.18.00086