Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A Model of Traffic Prediction based Admission Control in OBS Nodes
Tạp chí:
ISSN: 2162-786X
Tên tạp chí 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 118-123
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Phạm Trung Đức (Chính), Đặng Thanh Chương, Võ Viết Minh Nhật
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8705149/proceeding