Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A Network Perspective on Spatially Clustered Territorial Use Rights for Fishers (TURFs) in Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Coastal Management (0892-0753, E-ISSN: 1521-0421)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS INC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2019
Tập: DOI: 10.1080/0892075
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Quản lý và khai thác thuỷ sản
Tác giả: Lê Văn Nam, Mark Andrchuk (Chính), Derek Armitage, Hoang Dung Ha
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1080/08920753.2019.1596677