Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sustainable local livelihood of forest-dependent villages and forests management under the operation of East-West Economic Corridor in Vietnam and Laos
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí SUMERNET-LMPPI Gender Mainstreaming Workshop
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Thanh Long (Chính), Đào Duy Minh, Bùi Đức Tính
File đính kèm:
  1. HoangThanhLong-EWEC.pdf
Đề tài liên quan: 0