Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Massive road network threaten forest resources in Vietnam – Lao border
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí SUMERNET-LMPPI Gender Mainstreaming Workshop
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đào Duy Minh (Chính), Hoàng Thanh Long, Bùi Đức Tính
File đính kèm:
  1. HoangThanhLong-EWEC1.pdf
Đề tài liên quan: 0