Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Economic integration and natural forest management: the case study of East-West Economic corridor establishment in Vietnam and Laos
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Lower Mekong Policy Forum on Environment, Agriculture and Livelihoods
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chính), Hoàng Thanh Long, Đào Duy Minh
File đính kèm:
  1. Hoang_Thanh_Long.pdf
Đề tài liên quan: 0