Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: East-West Economic corridor
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Lower Mekong Policy Forum on Environment, Agriculture and Livelihoods
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chính), Hoàng Thanh Long, Đào Duy Minh
File đính kèm:
  1. Hoang_Thanh_Long1.pdf
Thuộc đề tài: 0