Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Novel QSPR modeling of stability constants of complexes between metal ions with thiosemicarbazones using MLR and ANN methods
Tạp chí:
ISSN: Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 2E12
Số: 57
Trang: 216-222
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Minh Quang, Trần Xuân Mậu, Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất
File đính kèm:
  1. 62.doc
Đề tài liên quan: 0