Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước tự nhiên bằng phương pháp Von-ampe hòa tan anot xung vi phân trên điện cực màng bismut in situ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập: 56
Số: 6E2
Trang: 228-232
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hợp
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: ......