Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: CLONING, EXPRESSION, AND PURIFICATION OF TRUNCATED S1 EPITOPE AND PEPTIDE CT24 FUSION PROTEIN OF PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA VIRUS IN ESCHERICHIA COLI
Tạp chí:
ISSN: 0972-2025
Tên tạp chí Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology (0972-2025)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản The Society for Biology and Biotechnology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 20
Số: 3-4
Trang: 112-118
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Lê Quang Mẫn, Ngô Thị Lý, Dương Thị Kim Chi, Trần Thúy Lan, Nguyễn Xuân Huy (Chính)
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4574